INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (OÚ) PRE ÚČELY TECHNICKEJ PODPORY KLIENTOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov:

Technodat, CAE – systémy, spol. s r. o. so sídlom Staničná 1984, 911 05 Trenčín, IČO 34128191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 822/R

1. Úvod

1.1. Tento dokument vyhotovil prevádzkovateľ OÚ za účelom splnenia povinností informovať dotknuté osoby o okolnostiach spracovania v rámci využitia formulára technickej podpory dotknutých osôb a v zmysle v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzn. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“).

2. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa OÚ

2.1. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený pre účely svojich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, ktorá ho oslovila prostredníctvom kontaktného formulára, v nasledujúcom rozsahu a k nasledujúcim účelom:

2.1.1. meno a priezvisko, zamestnávateľ, e-mailovú adresu a telefónne číslo dotknutej osoby. Údaje pre účely komunikácie s dotknutou osobou, prípadne jej zamestnávateľom, ako potenciálnym zákazníkom a ďalej za účelom uzatvorenia obchodných zmlúv s dotknutou osobou, prípadne jej zamestnávateľom, či za účelom uzatvorenia s dotknutou osobou pracovnú zmluvu alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovný pomer;

2.1.2. e-mailovú adresu dotknutej osoby pre účely zasielania obchodných informácií týkajúcich sa produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom OÚ v prípade, že subjekt údajov udelil súhlas správcovi OÚ so zasielaním týchto informácií;

2.1.3. meno a priezvisko, telefónne číslo a zamestnávateľ dotknutej osoby pre účely priameho marketingu.

2.2. Právnym základom spracovania osobných údajov podľa predchádzajúceho článku je výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa OÚ spočívajúceho v riadnom plnení zmluvnej povinnosti - technickej podpory klientovi.

2.3. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa čl. 2  po dobu trvania zmluvy s príslušným klientom, prípadne po dobu nevyhnutnú pre vyriešenie nárokov ktorejkoľvek strany vyplývajúcej zo zmluvy, prípadne do vznesenia námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jeho osobných údajov podľa čl. 4.5.

3. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov prevádzkovateľom OÚ

3.1. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby manuálne alebo automatizovane prostredníctvom vlastných zamestnancov. Osobné údaje budú spracovávané vo forme zabezpečenej databázy.

3.2. Prevádzkovateľ OÚ zabezpečuje spracovávanie osobných údajov pomocou organizačných, fyzických a softwarových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestor prevádzkovateľa OÚ a dátových nosičov a prostriedky softwarovej ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Zásady všeobecnej dátovej a informačnej bezpečnosti stanoví prevádzkovateľ OÚ samostatným dokumentom.

3.3. Prevádzkovateľ OÚ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby k rozhodovaniu založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.

3.4. Prevádzkovateľ OÚ nepredáva osobné údaje dotknutej osoby žiadnemu inému subjektu ako v rámci EÚ, tak i tretích krajín mimo EÚ. 

4. Informácie o právach dotknutej osoby v rámci spracovania osobných údajov.

4.1. Subjekt údajov má právo požadovať od správcu OÚ, aby mu poskytol prístup k jeho osobným údajom vo forme výpisu všetkých spracovávaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Subjekt údajov je rovnako oprávnený požadovať informácie o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody so správcom OÚ jeho osobné údaje.

4.2. V prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že správca OÚ jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom alebo s právnymi predpismi, je oprávnená od správcu požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spracováva správca nepresné osobné údaje subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený požadovať ich opravu.

4.3. Subjekt údajov je oprávnený požadovať od správcu OÚ výmaz jeho osobných údajov, pokiaľ tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, subjekt údajov odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy subjekt údajov vniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.

4.4. Subjekt údajov je oprávnený požadovať na správcu OÚ obmedzené spracovanie osobných údajov v prípade, kedy subjekt údajov popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca OÚ mohol presnosť spracovávaných údajov overiť, alebo je spracovanie osobných údajov podľa subjektu údajov protiprávne a tento odmieta prevedenie výmazu osobných údajov, alebo správca OÚ osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

4.5. Subjekt údajov je oprávnený vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, spracovávaných na základe oprávnených záujmov správcu OÚ či tretej strany podľa čl. 3, pokiaľ zároveň uvedie dôvody týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Správca OÚ je na základe námietky povinný spracovanie údajov ukončiť len ak preukáže, že dôvod spracovania spočívajúci v ochrane jeho záujmov prevažuje nad záujmy a slobody subjektu údajov.

4.6. V prípade podozrenia, že správca OÚ spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo ak nevyhovie správca OÚ niektorému z vyššie uvedených požiadaviek subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

4.7. Všetky v tomto článku uvedené práva môže subjekt údajov u správcu OÚ uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: osobne v sídle správcu OÚ, na základe predloženia platného občianskeho preukazu; e-mailu opatreným elektronickým podpisom subjektu údajov založenom na kvalifikovanom certifikáte vydanom certifikačnou autoritou uznávanou v SR; e-mailom poslaným z e-mailovej adresy, ktorú subjekt údajov uviedol v kontaktnom formulári.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade, že správca OÚ začne so spracovávaním osobných údajov poskytnutých subjektom údajov k iným účelom, než ktoré vyplývajú z tohto dokumentu, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné subjekty údajov, informuje ich o jednotlivých aspektoch spracovania a v prípade, že je k spracovaniu tohto účelu vyžadovaný súhlas subjektu údajov, o tento súhlas na začiatku spracovania subjekt údajov požiada. V prípade, že subjekt údajov súhlas neudelí, nie je správca OÚ oprávnený s ďalším spracovaním osobných údajov začať, ak nie je daný iný právny základ spracovania.

5.2. Tento dokument je subjektu údajov poskytnutý v elektronickej podobe ako príloha e-mailu poslaného ako potvrdenie o vyplnení kontaktného formulára a obsahujúci možnosť udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií správcovi OÚ alebo na webových stránkach správca OÚ, kde je nepretržite dostupný všetkým subjektom údajov.

4. Informácie o právach dotknutej osoby v rámci spracovania osobných údajov

4.1. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa OÚ, aby mu poskytol prístup k jeho osobným údajom vo forme výpisu všetkých spracovávaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Dotknutá osoba je rovnako oprávnená požadovať informácie o sprostredkovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody s prevádzkovateľom OÚ jeho osobné údaje.

4.2. V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ OÚ jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom alebo s právnymi predpismi, je oprávnený od prevádzkovateľa požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spracováva správca nepresné osobné údaje dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená požadovať ich opravu.

4.3. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa OÚ výmaz jeho osobných údajov, pokiaľ tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy dotknutá osoba vniesla námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.

4.4. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa OÚ obmedzené spracovanie osobných údajov v prípade, kedy dotknutá osoba popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ OÚ mohol presnosť spracovávaných údajov overiť, alebo je spracovanie osobných údajov podľa dotknutej osoby protiprávne a ten odmieta prevedenie výmazu osobných údajov, alebo prevádzkovateľ OÚ osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

4.5. Dotknutá osoba je oprávnená vzniesť námietku proti spracovaniu jej osobných údajov, spracovávaných na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa OÚ či tretej strany podľa čl. 3, pokiaľ zároveň uvedie dôvody týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ OÚ je na základe námietky povinný spracovanie údajov ukončiť len ak preukáže, že dôvod spracovania spočívajúci v ochrane jeho záujmov prevažuje nad záujmy a slobody dotknutej osoby.

4.6. V prípade podozrenia, že prevádzkovateľ OÚ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo ak nevyhovie prevádzkovateľ OÚ niektorým z vyššie uvedených požiadaviek dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

4.7. Všetky práva uvedené v tomto článku môže dotknutá osoba u prevádzkovateľa OÚ uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: osobne v sídle prevádzkovateľa OÚ, na základe predloženia platného občianskeho preukazu; e-mailu opatreným elektronickým podpisom dotknutej osoby založenom na kvalifikovanom certifikáte vydanom certifikačnou autoritou uznávanou v SR; e-mailom poslaným z e-mailovej adresy, ktorú dotknutá osoba uviedla v kontaktnom formulári.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade, že prevádzkovateľ OÚ začne so spracovávaním osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou k iným účelom, než ktoré vyplývajú z tohto dokumentu, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné dotknuté osoby, informuje ich o jednotlivých aspektoch spracovania a v prípade, že je k spracovaniu tohto účelu vyžadovaný súhlas dotknutej osoby, o tento súhlas na začiatku spracovania dotknutú osobu požiada. V prípade, že dotknutá osoba súhlas neudelí, nie je prevádzkovateľ OÚ oprávnený s ďalším spracovaním osobných údajov začať, ak nie je daný iný právny základ spracovania.

5.2. Tento dokument je dotknutej osobe poskytnutý v elektronickej podobe ako príloha e-mailu poslaného ako potvrdenie o vyplnení kontaktného formulára a obsahujúci možnosť udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií prevádzkovateľovi OÚ alebo na webových stránkach prevádzkovateľ OÚ, kde je nepretržite dostupný všetkým dotknutým osobám.