INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (OÚ) UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov:

Technodat, CAE – systémy, spol. s r. o. so sídlom Staničná 1984, 911 05 Trenčín, IČO 34128191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 822/R

1. Úvod

1.1. Tento dokument vyhotovil prevádzkovateľ OÚ za účelom splnenia povinností informovať uchádzačov o zamestnanie, ako dotknuté osoby, o okolnostiach spracovania v rámci výberu nových zamestnancov prevádzkovateľom OÚ, ako zamestnávateľom, v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“).

2. Spracovanie osobných údajov z dôvodu prevedenia opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť uchádzača o zamestnanie

2.1. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozsahu jeho mena a priezviska, e-mailovej adresy, životopisu a v ňom uvedených osobných údajov, a to pro účely výberového konania a uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovný pomer.

2.2. Spracovanie osobných údajov podľa tohto čl. 2 je prevádzkovateľ OÚ oprávnený vykonávať pre účely výberového riadenia a za účelom uzatvorenia predmetnej zmluvy či dohody a ich následného plnenia. Doba spracovania je u uchádzača o zamestnanie, s ktorým nebola uzatvorená pracovná zmluva či dohoda o práci vykonanej mimo pracovný pomer, obmedzená na dobu trvania výberového riadenia, prípadne dobu nevyhnutnú pre vyriešenie nárokov ktorejkoľvek strany vyplývajúcich z výberového riadenia.

3. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľom OÚ

3.1. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený pre účely svojich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany spracovávať osobné údaje uchádzača o zamestnanie v nasledujúcom rozsahu a k nasledujúcim účelom:

3.1.1. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, životopis a v ňom uvedené osobné údaje pre účely opätovného kontaktovania uchádzača o zamestnanie v prípade uvoľnenia pracovnej pozície u prevádzkovateľa OÚ a pro účely posúdenia prípadných opätovne podaných žiadostí uchádzača o zamestnanie, ktorý bol už raz prevádzkovateľom OÚ odmietnutý.

3.2. Právnym základom spracovania osobných údajov podľa predchádzajúceho článku je výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa OÚ, ktorý spočíva v opätovnom kontaktovaniu uchádzača o zamestnanie v prípade uvoľnenia nových pracovných pozícií v rámci prevádzkovateľa OÚ, o ktoré uchádzač o zamestnanie prejavil v minulosti poslaním svojho životopisu záujem, a potreba evidencie uchádzača o zamestnanie, ktorý už bol raz správcom OÚ odmietnutý.

3.3. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa tohto článku po dobu 2 rokov od konečného rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzača, prípadne do vznesenia námietky uchádzača o zamestnanie proti spracovaniu jeho osobných údajov podľa čl. 5.5. V prípade, že je uchádzač o zamestnanie prijatý, stávajú sa ním zaslané dokumenty súčasťou jeho osobnej zložky, pričom životopis naďalej slúži k overeniu pravdivosti tvrdení, v životopise uvedených. V prípade, že uchádzač nie je prijatý, uchová o tom prevádzkovateľ OÚ záznam a uchádzačom zaslanú dokumentáciu najdlhšie po dobu 2 rokov od konečného rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí uchádzača a to pre účely kontaktovania uchádzača o zamestnaní a vyhodnotení jeho prípadných následných žiadostí.

4. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov prevádzkovateľom OÚ

4.1. Prevádzkovateľ OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje uchádzača o zamestnanie manuálne alebo automatizovane prostredníctvom vlastných zamestnancov. Osobné údaje budú spracovávané vo forme zabezpečených databáz.

4.2. Prevádzkovateľ OÚ zabezpečuje spracovávané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softwarových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavení prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestorov prevádzkovateľom OÚ a dátových nosičov a prostriedkov softwarovej ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Zásady všeobecnej dátovej a informačnej bezpečnosti stanoví prevádzkovateľ OÚ samostatným dokumentom.

4.3. Prevádzkovateľ OÚ nepoužíva osobné údaje uchádzača o zamestnanie k rozhodovaniu založenom výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania.

4.4. Prevádzkovateľ OÚ nepredáva osobné údaje uchádzača o zamestnanie žiadnemu inému subjektu ako v rámci EÚ, tak aj tretích krajín mimo EÚ.

5. Informácie o právach uchádzača o zamestnanie v rámci spracovania osobných údajov

5.1. Uchádzač o zamestnanie má právo požadovať na prevádzkovateľa OÚ, aby mu poskytol prístup k jeho osobným údajom vo forme výpisu všetkých spracovávaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Uchádzač o zamestnanie je rovnako oprávnený požadovať informáciu o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody s prevádzkovateľom OÚ jeho osobné údaje.

5.2. V prípade, že sa uchádzač o zamestnanie domnieva, že prevádzkovateľ OÚ jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom alebo s právnymi predpismi, je oprávnený od prevádzkovateľa požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spracováva prevádzkovateľ nepresné osobné údaje uchádzača o zamestnanie, je uchádzač o zamestnanie oprávnený požadovať ich opravu.

5.3. Uchádzač o zamestnanie je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa OÚ výmaz jeho osobných údajov, pokiaľ tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, uchádzač o zamestnanie odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy uchádzač o zamestnanie vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.

5.4. Uchádzač o zamestnanie je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa OÚ obmedzenie spracovania osobných údajov v prípade, kedy uchádzač o zamestnanie popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ OÚ mohol presnosť spracovávaných údajov overiť, alebo je spracovanie osobných údajov podľa uchádzača o zamestnanie protiprávne a ten odmieta prevedenie výmazu osobných údajov, alebo prevádzkovateľ OÚ osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale uchádzač o zamestnanie ich požaduje pre určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov.

5.5. Uchádzač o zamestnanie je oprávnený vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, spracovávaných na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa OÚ či tretej strany podľa čl. 3, pokiaľ zároveň uvedie dôvody, týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ OÚ je na základe námietky povinný spracovanie údajov ukončiť, len ak preukáže, že dôvod spracovania spočíva v ochrane jeho záujmov prevažuje nad záujmami a slobodami uchádzača o zamestnanie.

5.6. V prípade podozrenia, že prevádzkovateľ OÚ spracováva osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozpore s právnymi predpismi, alebo týmto dokumentom, alebo ak nevyhovie prevádzkovateľ OÚ niektorému z vyššie uvedených požiadaviek uchádzača o zamestnanie, je uchádzač o zamestnanie oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

5.7. Všetky v tomto článku uvedené práva môže uchádzač o zamestnanie u prevádzkovateľa OÚ uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: osobne v sídle prevádzkovateľa OÚ, na základe predloženia platného občianskeho preukazu; e-mailu opatreným elektronickým podpisom uchádzač o zamestnanie založenom na kvalifikovanom certifikáte vydanom certifikačnou autoritou uznávanou v SR; e-mailom zaslaným z e-mailovej adresy, ktorú uchádzač o zamestnanie uviedol v kontaktnom formulári či svojom životopise.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V prípade, že prevádzkovateľ OÚ začne so spracovávaním osobných údajov poskytnutých uchádzačom o zamestnanie k iným účelom, než ktoré vyplývajú z tohto dokumentu, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušného uchádzača o zamestnanie, informuje ho o jednotlivých aspektoch spracovania a v prípade, že je na spracovanie tohto účelu vyžadovaný súhlas uchádzača o zamestnanie, o tento súhlas pred započatím spracovania uchádzača o zamestnanie požiada. V prípade, že uchádzač o zamestnanie súhlas neudelí, nie je prevádzkovateľ OÚ oprávnený s ďalším spracovaním osobných údajov začať, ak nie je daný iný právny základ spracovania.

6.2. Tento dokument je uchádzačovi o zamestnanie poskytnutý v elektronickej podobe ako príloha e-mailu zaslaného ako potvrdenie o vyplnení formulára a prijatia životopisu alebo na webových stránkach prevádzkovateľa OÚ, kde je nepretržito dostupný všetkým uchádzačom o zamestnanie.