Zaškrtnutím príslušného políčka registračného formulára udeľujete spoločnosti Technodat, CAE-systémy, spol. s r. o., so sídlom Staničná 1984, 911 05 Trenčín, IČO 34128191, zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 822/R (ďalej len "my" alebo spoločnosť "Technodat"), prevádzkovateľovi, súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pre marketingové účely.

Marketingove účely zahrňujú najmä nasledujúce činnosti spracovania:

  • zasielanie newletterov, pozvánok na semináre, obchodných informácií o ponuke našich produktov či služieb a iných akciách spoločnosti Technodat.

Tento súhlas je udelovaný dobrovoľne, ak nebude odvolaný jeho platnosť bude po dobu 3 rokov.

Svoj súhlas môžeže kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracovávali pre konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti zaslanou e-mailom na adresu: info@technodat.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisu o ochrane osobných údajov budeme po primeranú dobu alebo po odvolanie Vášho súhlasu spracovávať údaje o tom, že ste súhlas udelil alebo odvolal, a to za účelom prekázania, a akom základe Vám zasielame naše obchodné informácie. V prípade odvolania Vášho súhlasu s odberom obchodných informácií budeme i naďalej spracovávať Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu za účelom ponuky produktov a služieb. V rámci odvolania Vášho súhlasu nás však môžete informovať, že si neželáte, aby sme Vaše osobné údaje pre tieto evidenčné údaje spracovávali. Máte právo kedykoľvek od nás požadovať prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, príp. obmedzenie spracovania, vniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.