3D Master

CATIA 3DEXPERIENCE 15. 12. 2017

Je v dnešnej dobe nevyhnutná tvorba 2D výkresov?

Mnohé firmy sa často zaoberajú tzv. bezvýkresovou tvorbou, ktorá v porovnaní s 2D výkresovou dokumentáciou je vnímaná ako zastaralá, ale stále využívaná. 3D Master Designer je v systéme CATIA na platforme 3DEXPERIENCE. Rozširuje funkcionalitu o nástroje pre tvorbu a editáciu kót, tolerancií a anotacií priamo v 3D prostredí a je základom bezvýkresovej výroby a priemyslu 4.0. 3D Master Designer odstraňuje nutnosť tvorby 2D výkresu a podporuje celý koncepčný návrh v 3D, čím nedochádza k duplikácii reprezentácií výrobkov (napr. pri zmenách). Je totiž možné pracovať vždy len s jednou originálnou reprezentáciou výrobku, čím je značne urýchlený celý proces zmenového riadenia, kvalita sa zvyšuje a eliminujú sa chyby pri vytváraní dokumentácie výrobku. 3D Master ponúka možnosť prirodzenej cesty z 2D definície výrobku k čiastočnej až úplnej definícii výrobku v 3D.

3D Master umožňuje využitie bezvýkresovej dokumentácie v celom podniku. Od oddelenia konštrukcie, cez oddelenie technológie, programovanie, výroby až po oddelenie kvality. Všetky tieto oddelenia môžu využívať nástroje 3D Master v takej podobe, aké dané oddelenie potrebuje.

Konštruktér je schopný vďaka 3D Master v systéme CATIA vytvárať a editovať kóty, tolerancie a anotácie priamo na 3D dátach, čím odpadá nutnosť tvorby 2D výkresovej dokumentácie. Nedochádza tak ani k vytváraniu ďalších reprezentácií dielov či zostáv, keďže všetky potrebné informácie obsahujú 3D modely. Pracuje sa tak s jednou originálnou reprezentáciou v podobe 3D. Vďaka tomu je možné lepšie porozumieť dokumentácii alebo urýchliť proces zmenového riadenia. Pretože sa netlačia neustále nové výkresy pri zmenách, dochádza tiež k zníženiu počtu chýb spôsobených pri opakovanej tvorbe 2D výkresovej dokumentácie pri každej zmene. Často sa stáva, že než sa stačí zaznamenať jedna zmena, už je v obehu druhá. Nedopatrením potom kolujú dve rôzne verzie, podľa ktorých sa ďalej vyrába a vznikajú tak chyby, ktoré v konečnom dôsledku môžu stáť firmu vysoké náklady. Dohľadanie, v ktorej fáze výroby došlo ku chybe či prekrytiu zmien vinou duplikácie výkresov, zaberie veľa času a energie.

Technológ si môže otvoriť a prehliadať dáta priamo v systéme CATIA, nástroje pre meranie, tvorbu rezov a poznámok má taktiež k dispozícii. Priamo na 3D modeli vidí vytvorené kóty, tolerancie a anotácie od konštruktéra. V prípade potreby si môže na modeli vytvoriť report, ktorý je možné uložiť do systému bez nutnosti prepisu originálnych dát. Tento report je potom možné vyhľadať a otvoriť i samostatne. Vhodné použitie napríklad pre spätnú väzbu konštrukcie v prípade akýchkoľvek pripomienok z technológie alebo ako poznámku pre nasledujúce oddelenie v cykle výroby.

Programátor obrábania na NC strojoch môže rovnako využívať originálne dáta, na ktorých sa mu priamo zobrazujú i kóty, tolerancie a anotácie. Tvorba programu je značne jednoduchšia, keďže nemusí neustále nahliadať do výkresov (najmä skrz tolerancie). Môže tak tvoriť program napr. pre vyfrézovanie dutín (rozmery dutín sú tolerované) zadaním strednej offsetovej hodnoty, ktorá vychádza z uvedených tolerancií na 3D modeli.

Pracovník v oddelení kvality môže využiť rovnako odľahčené licencie ako aj oddelenie technológie. Sú schopní vykonávať rovnaké úlohy, ako sú meranie, rezy a poznámky. Samozrejmosťou sú viditeľné kóty, tolerancie a anotácie v 3D. A rovnako ako technológ môže ukladať samostatné reporty bez prepísania originálnych dát. Reporty môžu v oddelení kvality slúžiť i ako doplnenie či náhrada meracích protokolov.

Taktiež pracovníkom v oddelení výroby je nutné umožniť prístup k výrobným dátam. Výhodou tu je prístup k originálnym 3D dátam len pomocou internetového prehliadača s tzv. tenkou verziou. Nie je preto nutné mať stanice so softwarom CATIA a konstrukčnými licenciami. Tento tenký klient v internetovom prehliadači umožní okrem prístupu k 3D dátam vrátane kót, tolerancií a anotácií taktiež využitie nástrojov ako je tvorba rezov, poznámok a základného merania. Opäť tak odpadá nutnosť tvorby 2D výkresovej dokumentácie, znižuje sa riziko možných chýb a urýchľuje sa ako samotný proces výroby tak predovšetkým proces zmenového riadenia.

Hlavným pilierom a výhodou 3D Masteru je teda prístup všetkých oddelení k jedným originálnym 3D dátam obsahujúcim kóty, tolerancie a anotácie na modeli. Z toho vyplývajú výhody ako je urýchlenie procesu zmenového riadenia a výroby, odstránenie nutnosti tvorby 2D výkresovej dokumentácie, zníženie rizika vzniku možných chýb, zvýšenie kvality výstupných dát a v neposlednom rade taktiež so všetkým súvisiaca úspora financií.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete