3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022

25. 07. 2022

Le­toš­ní konference pro­ve­de účast­ní­ky stra­te­gic­ký­mi té­ma­ty, jako je téma spolupráce v oblasti inženýrství, přínos digitálních dvojčat pro výrobu nebo vy­u­ži­tí si­mu­la­cí pro úspěš­né ino­va­ce.

Vyměňte si ná­pa­dy s od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s kon­struk­cí, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím a inspirujte se osvěd­če­ný­mi po­stu­py před­ních spo­leč­nos­tí od špič­ko­vých re­fe­renč­ních zá­kaz­ní­ků a tech­nic­kých lídrů, jako např. Brose, Edwards a mnoho dalších.

Před­sta­ve­ny budou zkušenosti s využitím ná­stro­jů a me­to­d, které při­nášejí při­da­nou hod­no­tu tím, že dělají vývoj produktů rychlejší a efektivnější.

 

Budeme se těšit na vaši návštěvu na stánku TECHNODAT.

Při­poj­te se k nám v Darm­sta­d­tu 14.–15. září 2022. Účastnický poplatek 250 EUR.

Chci se registrovat


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete