9. medzinárodná odborná konferencia Elektrizačnej sústavy 2017

elektro Engineering Base 25. 04. 2017

Rozvoj, obnova a údržba sietí a staníc zvn, vvn a vn, stratégie a investičné plány a trendy v energetike…

To všetko bude predmetom tradičnej odbornej konferencie Elektrizačná sústava, ktorá sa bude konať 8. - 9. júna 2017 v Hoteli Zámok Valeč.

Na programe budú aktuálne otázky obnovy a rozvoja prenosových sústav a väzba na Európsky rozvojový plán do roku 2023, stratégie a investičné plány ČEPS, stratégie a investičné plány distribučných spoločností. Diskutovať sa bude o zahraničných prípadových štúdií a globálnych trendoch v energetike. Predstavia sa aj dodávatelia so svojimi technológiami.

Tak ako v minulom roku, tak aj tento bude spoločnosť Technodat Elektro, s.r.o. partnerom tejto odbornej konferencie a spolu so zástupcom spoločnosti PREdistribuce, a.s. vystúpi s prezentáciami na tému:

 

„Proces jednotného odovzdávania elektronickej formy projektovej dokumentácie a ich pripomienkovania“

 

Anotácie k prednáške

Pre spoločnosť PREdistribúcie, a.s. vyvinula spoločnosť TECHNODAT Elektro, s.r.o. riešenie jednotného odovzdávania elektronickej formy projektovej dokumentácie. Základ riešenia spočíva v prechode od dokumentácie odovzdávanej v súborovom systéme k štruktúre objektovo orientovanej v rámci SQL databázy s plnou integráciou projektových dát. Integrácia dát je v tomto prípade vnímaná ako zlúčenie rôznych digitálnych formátov elektro-technologickej a konštrukčno–stavebnej dokumentácie do jednotne štruktúrovanej dokumentácie v súlade s podmienkami SZ, súvisiacich vyhlášok, PNE a ČSN.

Riešenie prináša jasne definované Workflow, kedy je pevne definovaný sled na seba nadväzujúcich udalostí v priebehu práce pri procese tvorby, kontroly, pripomienkovania a odovzdaní PD, ktorý má jasne definovaný začiatok, organizovaný sled úloh a aktivít a definované ukončenie. Transparentnosť procesu je zaistená priebežnou sledovateľnosťou v tzv. komunikačnom odvetví daného prípadu (zákazky) prostredníctvom webového portálu investora. Kde sú historicky uchovávané informácie a potrebné dáta z procesu tvorby, schvaľovania a samotného predania PD vo vzťahu Investor (PREdi)  - projektant - Investor (PREdi). Riešenie prináša odbúranie formálnych zvyklostí a rôznosť foriem uložených dát zo strany projekčných organizácií. Je zaistená bezpečnosť prenosu projektových dát prostredníctvom šifrovanej a priamej komunikácie medzi investorom a projektantom. Je umožnené prevádzať koncepčné porovnanie jednotlivých stavov vydané PD.

Kontrola PD je zaistená v rámci workflow vo dvoch stupňoch podľa požiadaviek investora a to ako systémová kontrola a vecná - obsahová kontrola. Prístup k dokumentácií a informáciám je umožnené v každej fáze procesu a to každému užívateľovi na strane investora, prípadne i pre pracovníkov, ktorí nie sú priamo účastníkmi (napr. vedenie podniku apod.). Po ukončení celého procesu odovzdania a pripomienkovania nasleduje možnosť racionálnej archivácie projektových dát.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete