Podpora riadenia kvality v 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 3D PLM 08. 01. 2018

Pokiaľ sa pri implementácii akéhokoľvek informačného systému (ERP, PLM,..) budeme pýtať, či podporuje riadenie kvality (QMS), odpoveď bude vo väčšine prípadov kladná. V nasledujúcom článku sa pozrieme bližšie na možnosti platformy 3DEXPERIENCE od spoločnosti Dassault Systèmes, lídra v oblasti vývoja 3D PLM riešení.

Dnes je štandardom pre priemyselný systém kvality norma ISO 9001:2015. Automobilový priemysel využívá systém managementu kvality popísaný normou IATF 16 949:2016, ktorú je avšak nutné chápať ako dodatok k ISO 9001:2015. Letecký priemysel má svoje štandardy kvality DOA (Design Organization Approval) a POA (Production Organization Approval). Všetky systémy kvality majú však jeden spoločný základ, ktorým je orientácia na procesy.

Platforma 3DEXPERIENCE je procesne orientované PLM riešenie, ktoré má svoje miesto v akomkoľvek systéme kvality. Základnou funkcionalitou 3DEXPERIENCE je riadenie životného cyklu výrobku, najmä vo fáze vývoja. Norma ISO 9001:2015 pojednáva o riadení vývoja výrobku v kapitole 8.3. Návrh a vývoj produktov a služieb. Pokiaľ sa pozrieme bližšie na požiadavky noriem na správu CAD dát, kusovníkov, zmenového riadenia, projektového vedenia alebo zhromažďovanie a zdieľanie informácií a zasadíme ich do procesov, ktoré sú nastavené v priebehu implementácie riešenia, môžeme povedať, že nasadením 3DEXPERIENCE plne vyhovieme požiadavkám na riadení akosti v kapitole 8.3.

Ďalšou dôležitou požiadavkou na riadení kvality je správa riadenej dokumentácie. Pod pojmom riadená dokumentácia rozumieme všetky dokumenty podliehajúce managementu kvality, medzi ktoré patria dokumenty:

  • interné (napr. smernice, CAD dáta, rôzne typy príkazov či nariadení),  
  • externé, napr. vytvorené dodávateľmi (ako sú napr. požiadavky na výrobok či službu).

Norma ISO 9001:2015 pojednáva o správe dokumentácie v kapitole 7.5. Dokumentované informácie a všeobecne v kapitole 4.4. Systém managementu kvality a jeho procesy. V každej organizácii teda musí byť stanovený postup riadenia dokumentov a záznamov. Medzi základné body postupu určite patrí spracovanie dokumentácie, jej schválenie, distribúcia podľa rozdelovníkov, zmenovanie a následná archivácia. Na tomto krátkom zozname vidíme, že sa jedná o mnohokrát opakovaný proces, ktorý musí byť jednoznačne definovaný a riadený. Tu nám opäť pomôže správne implementované riešenie 3DEXPERIENCE s pripravenými šablónami procesov, schvaľovacími postupmi, zmenovým riadením a samozrejme archiváciou a vyhľadáváním dokumentov. Obdobným spôsobom môžeme spravovať i obchodné dokumenty (ponuky, dopyty, požiadavky zákazníkov, zmluvy) alebo udržovať normy v aktuálnom znení.

Norma ISO 9001:2015 sa podrobne venuje rovnako riadeniu zmien, napr. v kapitolách 8.5.6. Riadenie zmien, 8.2.3., 8.3.2. Preskúmanie požiadaviek na produkty a služby alebo 8.3.6. Zmeny návrhu a vývoja. Riešenie 3DEXPERIENCE ponúka niekoľko možností zmenovania dokumentov využitím procesov Change Action, Change Order alebo Request for Change. Každý proces vyhovie inej organizácii, ale všetky spĺňajú požiadavky noriem kvality. Základom zmenového riadenia je nastavenie opakovateľného procesu. Riadené dokumenty se indexujú (A, B, C …) a interné procesy 3DEXPERIENCE zaistia, aby mali užívatelia prístup len k aktuálnej verzii.

Správná implementácia, jednotné úložisko dát na platforme 3DEXPERIENCE, dôsledné používanie pripravených šablón a procesov, ktoré sa používajú opakovane, vedie rovnako ku znižovaniu nákladov na riadení kvality.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete