Prečo štandardizácia dokumentácie ?

elektro 09. 09. 2019

Prevádzková dokumentácia je v dnešnej uponáhľanej dobe dosť často zanedbávaná záležitosť. Majitelia či prevádzkovatelia rôznych zariadení nevenujú tejto problematike dostatočnú pozornosť a preto majú často dokumentáciu v neaktuálnom stave. Realita je väčšinou taká, že aktuálne dáta (dokumentácia) o prevádzkovanom zariadení sú prevažne len v hlavách pracovníkov údržby alebo na zastaralých, niekoľkokrát preškrtaných výkresoch v papierovej forme.

Požiadavky na dodanie a následne používanie prevádzkovej dokumentácie môžeme dnes rozčleniť do 3 kvalitatívne rozdielnych úrovní:

  • úroveň 1 - papierová forma v podobe výkresov v šanónoch
  • úroveň 2 - elektronická pasívna forma v podobe výkresov v DWG, PDF formáte a tabuľky v XLS súboroch
  • úroveň 3 - elektronická aktívna forma v podobe štruktúrovaného dátového modelu, napr. platforma Engineering Base

Väčšina správcov veľkých technologických zariadení (elektrárne, teplárne, rozvodne, výrobné technológie) si v rámci prevádzkových úspor, efektívnych správ a požiadaviek na rýchly servisný zásah v prípade poruchy začínajú uvedomovať potrebu mať k dispozícii aktuálne prevádzkovú dokumentáciu v databázovej forme - tj. spomínaná úroveň 3.

Vybudovať však takto jednotnú dokumentáciu vyžaduje zo strany prevádzkovateľa či investora definíciu zodpovedajúcich zadávacích pravidiel. Súbor týchto pravidiel sa všeobecne nazýva firemný štandard, metodický pokyn či ľudovo - kuchárka.

Firemný štandard by mal obsahovať základné pravidlá a požiadavky podľa potrieb daného investora či prevádzkovateľa.

Medzi základné pravidlá patrí:

  • definícia SW prostredia a formátu dát,
  • štruktúra dátového modelu a projektu,
  • referenčné značenie objektov (budovy, prístroje, káble …),
  • typy dokumentov,
  • značenie dokumentov,
  • spôsob grafického znázornenia dokumentácie,
  • kontrolný protokol predávaných dát.

Pokiaľ sa podarí správne nadefinovať a následne uplatňovať tento firemný štandard u dodávateľov, tak výsledkom je jednotný štýl dokumentácie a technických dát naprieč dodávateľovi a je umožnená i jednoduchá aktualizácia v prípade rekonštrukcií či drobných opráv.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete