Projektové riadenie na platforme 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 28. 02. 2018

„Deliverables Based“ Project Management

Mnoho spoločností riadi svoje výrobné programy pomocou aplikácií pre riadenie projektov, zdrojov či projektovej dokumentácie, ktoré však nie sú vzájomne prepojené, alebo sú prepojené len čiastočne. To vedie k manuálnym, časovo náročným spôsobom zberu informácií pri zisťovaní aktuálneho stavu projektu, kedy projektový manažér obieha kancelárie a prevádzky, telefonuje aby zistil aktuálny stav vecí – či už úlohy, projektové dokumentácie, riziká, alebo závady.

Platforma 3DEXPERIENCE a jej modul ENOVIA Product Planning and Program Management prináša významné časové úspory. Umožňuje totiž redukovať úsilie vynaložené na aktivitách s malou či nulovou pridanou hodnotou pomocou niekoľkých funkcionalít.

Obr.1 Oblasti optimalizácie projektového riadenia na platforme 3DEXPERIENCE

Modul pre projektové riadenie umožňuje vzájomne previazať výstupy činností pri definícii a vývoji produktu s príslušným projektom, ktorým životný cyklus produktu riadime. Tento prístup je označovaný ako „Deliverables-based“. Vďaka nemu majú napríklad riešitelia projektových úloh možnosť priamo pripojiť výsledky svojich riešení (napr. definičné dokumenty, vývojové dáta) k objektom, ktoré tvoria harmonogram projektov.

Obr.2 Zoznam projektových úloh z pohľadu riešiteľa

Pokiaľ v rámci životného cyklu výrobku dojde k zmenám, môže vďaka prepojeniu súvisiacích objektov rýchlo a jasne vyhodnotiť, aký vplyv budú tieto zmeny mať na dátach a harmonogram ako dotknutého projektu, tak prípadných závislých projektov, či celého výrobného programu.

Obr.3 Náhľad na harmonogram projektu s pripojenou dokumentáciou

Vďaka zhromažďovaniu dôležitých informácií o projekte na jednom mieste môže projektový manažér riešiť problémy a vykonávať zmeny s plným porozumením dopadov takýchto zmien na priebeh projektu. Doba trvania cyklu plánovania a vývoja produktu môže byť optimalizovaná v rámci definovaného rozsahu a zdrojov.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete