Systémové inžinierstvo na 3DEXPERIENCE platforme

3DEXPERIENCE 08. 03. 2019

Výrobky z rôznych priemyselných odvetví sú v dnešnej dobe čoraz komplikovanejšie. Kombinujú v sebe mechaniku, elektroniku a softvér. S príchodom "Internetu vecí" (Internet of Things) sa bude ich zložitosť ešte zvyšovať. Toto ovplyvňuje aj prístup Systémového inžinierstva. Jediná požiadavka môže ovplyvniť viacero prvkov a tým spustí reakcie medzi rôznymi systémami. Na kontrolovanie takýchto zložitých procesov je potrebné prostredie, ktoré zabezpečí kolaboratívny prístup medzi systémami z rôznych inžinierskych disciplín a zjednotí ich na jednej platforme.

Riešenie je založené na dekompozitnom systéme požiadaviek, funkčných, logických a fyzických systémov - takzvaná RFLP štruktúra (z angl. R - Requirements, F - Functional, L - Logical, P - Physical). Táto štruktúra umožňuje úplnú sledovateľnosť informácií od požiadaviek až po implementáciu konečného produktu.

  • Requirements

              Na začiatku stojí súbor požiadaviek, ktorý poskytuje súhrn informácii o produkte, určuje potreby zákazníka, alebo podnikový cieľ a odpovedá na otázku, prečo daný produkt vyvíjame.

  • Functional

              Po zozbieraní informácií o požiadavkách získavame prehľad o tom, čo potrebujeme a čo bude daný produkt obsahovať, aby sme ho dokázali vyrobiť. Na základe toho dokážeme vytvoriť analýzu realizovateľnosti a prepojiť požiadavky s návrhom. Pomocou funkčných objektov vieme určiť časovú náročnosť projektu, rozsah a náklady na realizáciu.

  • Logical

              Ďalším krokom je tvorba logických štruktúr, ktoré definujú ako konkrétne dosiahnuť splnenie daných požiadaviek. Medzi logické štruktúry môžu patriť 2D schémy zapojenia (napr. elektrické, pneumatické, hydraulické, a pod.). V rámci Dassault Systèmes RFLP metodológie sú dostupné špecializované simulačné nástroje, ako napr. programovací jazyk Modelica. Je to objektovo orientovaný modelovací jazyk, pre dynamickú simuláciu komplexných fyzických systémov. V prostredí 3DEXPERIENCE je súčasťou Dymola Behavioral Modeling aplikácie.

  • Physical

              Nakoniec je tu samotný virtuálny model konečného produktu, ktorý je najčastejšie reprezentovaný 3D, prípadne 2D dátami. Tento model je vytvorený na základe predchádzajúcich funkčných a logických prvkov a spája komponenty z rôznych inžinierskych disciplín do jedného celku. Tento model je ďalej vstupom pre rôzne priestorové, kinematické, pevnostné analýzy, či simulácie obrábania a pod.

 

              Firma Dassault Systèmes ponúka RFLP riešenie ako súčasť jednotnej platformy 3DEXPERIENCE. Správa požiadaviek, funkčných a logických objektov a virtuálneho prototypu je teda vykonávaná v jednej aplikácii, kde sú všetky prvky medzi sebou prepojené. Výhodou je sledovateľnosť kompletných informácii o produkte a získanie informácie, aký dopad na celok bude mať zmena jediného prvku. Rozhodovanie o zmenách a ich následné zapracovávanie je teda rýchlejšie a prehľadnejšie.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete