Železnice sa stávajú oporným pilierom trvalo udržateľnej mobility

01. 02. 2024

Aj vďaka optimalizácii od DELMIE, ktorá pochádza z dielne francúzskej spoločnosti Dassault Systèmes, sa môže stať železničná preprava prvou voľbou pri výbere dopravného prostriedku.

Zdá sa, že železničná preprava je odpoveďou na volanie výziev pre trvalo udržateľnú prepravu, transport množstva pasažierov či nákladnú dopravu. Ako ale železnice môžu priniesť udržateľnosť, keď za každou jej nákladnou prepravou, ktorú vidíme, stojí množstvo kamiónov na diaľniciach, ktoré nevidíme?

Napriek tomuto faktoru stále hrá dôležitú úlohu prepravy v priemysle ako „zelenší“ variant transportu. Železnica je podstatným článkom v odpovedi na klimatickú zmenu tým, že redukuje čisté emisie uhlíka spôsobené dopravným priemyslom, čo znižuje negatívny dopad na životné prostredie. Vytvorenie udržateľného železničného priemyslu zahŕňa niekoľko rozličných aspektov, ktoré sa týkajú životného prostredia, sociálneho života aj ekonomiky.

Ako dosiahnuť udržateľný železničný priemysel?

Výmenou vlakov, ktoré majú naftový pohon za elektrické vlaky, môže nastať obrovská redukcia emisií skleníkového plynu a znečistenia ovzdušia. Na vrchu tohto všetkého je investovanie do obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie energie na prevádzku železničnej siete, čo ešte viac zvyšuje udržateľnosť. Modernizovanie a udržiavanie železničnej infraštruktúry je kľúčové pre minimalizovanie straty energie, riešenie klimatických zmien, zabezpečenie bezpečnosti a zdokonaľovanie celkovej efektivity železničnej siete. Integrovanie železníc s ďalšími spôsobmi verejnej dopravy, ako sú autobusy a bicykle, podporuje bezproblémovú a udržateľnú dopravnú sieť, ktorá redukuje potrebu používania áut. Prijatie udržateľných praktík v tomto smere, tak ako sa to stalo aj s odpadom či vodou, je nevyhnutné.

Okrem toho, dosiahnutie udržateľnej mobility vyžaduje komplexný prístup, ktorý zvažuje environmentálny, sociálny a ekonomický faktor pri podpore inovácií a spolupráce medzi zainteresovanými stranami v priemysle.   Implementovaním týchto stratégií, železničný priemysel môže značne prispieť k viac udržateľnej a ekologickejšej doprave budúcnosti.

Čerpaním zo zistení o klimatických zmenách Organizáciou na prevenciu a kontrolu integrovaného znečistenia (IPPC), sa v správe zdôrazňuje nevyhnutnosť systému verejnej dopravy, ktorý bude efektívny a s nízkym obsahom emisií tak, aby sa dodržali klimatické ciele stanovené v Parížskej dohode.  

Tá cituje, že „preprava momentálne predstavuje približne štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov – sektor s druhým najvyšším počtom emisií skleníkových plynov. Preto uistenie, že železnice sa stávajú podstatnou časťou dopravného systému, je základným cieľom Medzinárodnej únie železníc. S cieľom vytvoriť partnerské vzťahy, ktoré spolupracujú Platforma udržateľnosti Medzinárodnej únie železníc poskytuje dôveryhodný priestor pre železničné spoločnosti z celého sveta, aby mohli spojiť a zdieľať praktické riešenia na prekonanie výziev udržateľnosti pre železnice“.

Dosahovanie cieľov globálnej udržateľnosti

Kritické elementy na dosiahnutie efektívneho systému hromadnej dopravy spočívajú v spoľahlivosti a efektivite ich železničného systému a siete. Toto je miesto, kde riešenia plánovania a optimalizácie od DELMIE hrajú kľúčovú úlohu pre dosiahnutie globálnych cieľov udržateľnosti.

Ako príklad môžeme uviesť riešenia pre Železničné plánovanie a optimalizáciu od DELMIE, ktoré  zvyšujú viditeľnosť a odolnosť železničných organizácií celosvetovo a umožňujú im pracovať s väčšou spoľahlivosťou, efektivitou a udržateľnosťou.

Vďaka DELMII sa môžu optimalizovať viaceré procesy naprieč rozličnými časovými pásmami – od časovo náročného plánovania cestovného poriadku, rozdelenia zamestnancov až po  vyriešenie nečakaných problémov, ktoré sa vyskytnú v deň jazdy za dodržania 100% obchodných a pracovných pravidiel. Celkovým zlepšením spoľahlivosti a efektivity sa dosiahne, že železničná doprava bude pre pasažierov viac lákavá. Toto znižuje závislosť na automobiloch, čo následne predurčuje železničnú prepravu na to, aby bola udržateľnou formou mobility.

 

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete